Átadták a pedagógusnapi kitüntetéseket Nagyatádon

Vasárnap késő délután a kulturális központban ünnepelték Nagyatádon a pedagógusnapot, ahol húsz nagyatádi pedagógust tüntettek ki.

Június első vasárnapja pedagógusnap. A kulturális központban ünnepi műsorral tisztelegtek a nagyatádi pedagógusok előtt, ahol a város iskoláinak tanulói léptek fel. 

A műsort követően Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte a nagyatádi pedagógusokat, aki beszédében kiemelte: jó érzéssel érkezik Nagyatádra, hisz a város minden évben figyel arra, hogy megünnepelje pedagógusait. 

A Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója, Sinka Szilvia Krisztina is köszöntötte a nagyatádi tanítókat, tanárokat, oktatókat és óvodapedagógusokat, és méltatta a tanév során elért kiemelkedő eredményeket.

Ormai István polgármester beszédében megköszönte azt, ami nem mérhető semmilyen mutatóval: azt, hogy a pedagógusok segítenek a lemaradóknak, a nehéz helyzetben lévőknek, az akadályozottaknak, a rossz családi háttérrel rendelkezőknek, hogy előrébb jussanak.

– Meg kell tanítani a gyermekeinket, a fiataljainkat arra, hogy el tudjanak igazodni az egyre bonyolultabbá, összetettebbé váló világban. Felismerjék az igazat, a jót, a szépet és az értékeset. Hogy tudjanak a körülüttük lévő dolgokban eligazodni, jó utat választani az életüket során. Minderre tanítjátok a gyermekeinket – mondta a polgármester.

– És tudjátok, amikor bementek a tanterembe, és becsukódik a terem ajtaja, akkor nincs tankerület, nincs szakképzési centrum, nincs polgármester, csak ti vagytok ott a gyerekekkel és a gyerekek bíznak bennetek, számítanak rátok, hisznek nektek, és ők nem változnak: a szemük érdeklődő, szeretetre vágyik, kíváncsi, okosan ragyog, esetleg szomorú. És bennetek bíznak, és bízhatnak: a nagyatádi pedagógusokban – zárta köszöntőjét Ormai István.

A köszöntőket követően a kitüntetések átadása következett.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmek

A pedagógus pályán legalább 25 évet eltöltött, nyugállományba vonult pedagógusok munkájának elismeréséül, a Belügyminiszter által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket ők vehették át:

Fodorné Rozina Ildikó: A Nevelési Tanácsadóban a közreműködésével indult a gyermekek korai fejlesztése. Rendszeresen részt vett a Vadaskert Alapítvány tanfolyamain, elsajátította a szenzoros integrációs terápiát és tehetség koordinátorként is hasznosította tudását. A megyei szakszolgálati munkaközösségek aktív tagja volt.

Gombainé Nagy Ildikó Mária, aki 1984 óta dolgozott óvodapedagógusként a Nagyatádi Óvodáknál. 2007. óta a Hétpettyes Óvoda telephelyvezetője volt. Több munkaközösség tagjaként is tevékenykedett, szerkesztette az óvodai újságot. 40 éven át kitartóan, lelkiismeretesen, hivatástudattal, szakmája iránti elkötelezettséggel végezte munkáját.

Kámán Éva, aki a pedagógusi pályáját a Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézményében fejezte be. A történelem szeretetének és a testmozgás örömének közvetítése mellett aktív vezetője volt a felsős munkaközösségnek, az iskolai alapítványnak és a diáksport egyesületnek. Az általa szervezett színdarabok, ünnepi megemlékezések emlékezetes színfoltjai munkásságának.

Kovácsné Torják Teodóra, aki évtizedeken át ének-zenét tanított és osztályfőnöki feladatokat látott el. Jelentős részt vállalt az iskolai énekkar létrehozásában, működtetésében. Tanítványaihoz mindig türelemmel és megértéssel viszonyult. Munkatársai bizalmával élve részt vett a közalkalmazotti tanács munkájában.

Ludánné Pécsi Erzsébet, aki 40 éves pályafutása zárult az Árpád Fejedelem Általános Iskolában, ahol évtizedeken át a kisdiákok nevelését-oktatását végezte. Diákjait szeretetteljes, őszinte és elfogadó légkörben nevelte, számos szabadidős programot szervezett részükre. Kollégáival jó munkakapcsolatot ápolt, támogatta a fiatalabb, pályakezdő kollégákat. 

Takács Ildikó, aki 1990 óta dolgozik az Éltes Mátyás Általános iskolában gyógypedagógusként. 2009-től jelentős szerepet vállalt a képzési kötelezett gyermekek otthoni ellátásában, később a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek intézményes ellátásában. Takács Ildikó 40 év pedagógus pályán eltöltött éve alatt szakmai elhivatottságának és aktív közösségi munkájának köszönhetően a nevelőtestület és diákközösség elismert és megbecsült tagja volt.

Tóthné Miseta Zsuzsanna, aki tanítóként kezdett dolgozni, majd az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatójaként folytatta. Alsós tanítványainak fejlesztése, a tehetségek felismerése, gondozása mindig fontos szerepet játszott munkájában. Alsós munkaközösség-vezetőként a programok koordinálásában és lebonyolításában jelentős szerepet vállalt. Tóthné Miseta Zsuzsanna munkája iránti elkötelezettsége, szerepvállalása miatt az intézmény meghatározó személye, a tantestület elismert tagja volt.

Vojkovics Gyuláné, aki több évtizeden át a Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézményében végezte munkáját. Létrehozója a „Regösök Húrján… versmondó versenynek, amely hosszú évek óta hirdeti a vers szerepét és fontosságát. Folyamatosan kutatta a gyermekközpontú oktatás lehetőségeit, melyhez kapcsolódóan az iskolában mesterprogramot valósított meg.

Elismerő oklevelek

A Nagyatád köznevelési intézményeiben kiemelkedő, példaértékű szakmai, pedagógia munkát végzők részére az intézményvezetők javaslatai alapján elismerő okleveleket is átadták a pedagógusok részére:

Gajdos Zita, aki 2001-ben óvodapedagógusként kezdte pályafutását, jelenleg a Nagyatádi Óvodák Napsugár óvodájában dolgozik. Pedagógusként a szakmai fejlődésre törekszik, szem előtt tartva a gyerekek nevelésében, tanításában betöltött fontos szerepét. Nagy érzékenységgel neveli a speciális törődést igénylő gyermekeket, segíti azok szüleit.

Horváthné Kele Andrea, aki a Nagyatádi Óvodáknál 2013-ban kezdett dolgozni gyermekfelügyelőként, majd pedagógiai asszisztensként, jelenleg a Napsugár óvoda dajkája. Pedagógiai érzéke, szakmaisága magas szintű, maximálisan felkészült a gyermekek nevelésére, ellátására.

Koósz Brigitta, aki a Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskola intézményegység-vezetője, gyógypedagógus. Gyermekközpontú szemléletmódja, önzetlen tenni akarása a rá bízott gyermekekért elismert pedagógussá, hiteles vezetővé tette a kollégái, az óvodás gyermekek és tanulók, és családjaik körében.

Máté Mónika, aki a Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézményének pedagógusa. A hagyományos pedagógiai módszerek mellett használja a modern pedagógia és technikai eszközök nyújtotta lehetőségeket is. Több színvonalas kulturális és egyéb tevékenységet magába foglaló szabadidős projekteket szervezett és bonyolított le önzetlenül, később a diákönkormányzatot segítő pedagógusként.

Szakácsné Berendiás Tünde, aki a Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézményének matematika, fizika szakos tanára. Diákjai számos versenyen vettek részt, ahol eredményesen szerepeltek. Különösen fontos számára a hátrányos helyzetű tanulók segítése. A matematika szakos kollégák tartós távollétének időszakában a szakos ellátottság teljes mértékű biztosítása érdekében önzetlenül vállalta a ráeső többletfeladatokat.

Szilágyiné Dorcsi Gabriella, aki a Bárdos Lajos Általános Iskolában vezetői feladatokat látott el. Megszerzett tudását és tapasztalatát nemcsak iskolájában kamatoztatja, hanem az Oktatási Hivatal vezető szaktanácsadójaként is. Kitalálója és szervezője a TörpMatek regionális matematika versenynek, amelynek minden évben a Bárdos iskola ad otthont.

Tánczos Petra, aki közel tíz éve tagja a Bárdos Lajos Általános Iskola tantestületének. Pályázatíró tevékenységének köszönhetően az iskola természettudományi témájú pályázaton sikerrel szerepelt. Munkájának és kezdeményező készségének köszönhetően iskolánk országosan is elsők között kezdett foglalkozni a pénzügyi ismeretek oktatásba történő beépítésével.

Versné Gulyás Éva, aki 2020 szeptemberétől a Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola gyógypedagógusa. Jelenleg osztályfőnökként a tanulásban akadályozott alsó tagozatos gyermekek megsegítése, fejlesztése a fő feladata. A gyermekekért és a közösségért vállalt feladatai, kitartó, aktív és odaadó munkája példaértékű a nevelőtestület és a tanulói, szülői közösség számára.

Herr Dávid, aki a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Szakképző Iskola tantestületének tagja. A diákönkormányzatot segítő oktatóként kiemelten fontosnak tartja a közösség összetartását. A kereskedelem és turizmus-vendéglátás ágazatban tanuló diákjait szakmai versenyekre készíti fel, mentortanárként pedig eredményesen vesz részt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, segítésében is.

Hornyák Katalin, aki a Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium oktatója. Szervezője és motorja az Adyák Szemle iskolaújságnak. Eredményes tehetséggondozói munkáját megyei, regionális és országos eredmények bizonyítják irodalomból, versmondásból és helyesírásból.

Jüngling Márton András, aki a Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium oktatója. Szívügye az egészséges életmód és a sport megszerettetése, különös tekintettel az iskolai kosárlabda népszerűsítése. Eredményes felkészítő munkáját bizonyítja, hogy az iskola fiú kosárlabdázói egymás után kétszer jutottak a diákolimpia döntőjébe, valamint az idei tanévben a lánycsapat is kivívta a döntőbe jutást.

Ludán Gábor, aki a Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolában testnevelés szakos tanára. Tanulók százaival ismertette meg a mozgás örömét, a tömegsportot, számos diákját eredményesen készítette fel megyei és regionális megmérettetéseire. Motivációs tevékenységének köszönhetően 2024 februárjában az iskola a legaktívabb vármegyei iskola középiskola kategóriában a III. helyezést érte el. Az Útravaló program mentortanáraként munkáját, a testi-lelki-szellemi egészségre nevelés, valamint a nehéz sorsú gyermekek felkarolása, előmenetelük segítése jellemzi.

A kitüntetések átadása után az Acoustic Classroom zenélt a színpadon.

Az idei pedagósugnapot az önkormányzat a Kaposvári Szakképzési Centrummal és a Kaposvári Tankerületi Központtal összefogva, közösen szervezte meg. Az ünnepi műsorban közreműködött: Kollár-Perger Lili, Csordás Lili és Radák Hédi, Zádori Lilla Kitti, László Abigél, László Menyhért, Rengel Tamás és Ágh Lászlóné Horváth Petronella.

(Fotók: Ormai Bálint)

Megosztás