Kitüntették a nagyatádi pedagógusokat

Tegnap kora este a kulturális központ színháztermében köszöntötték a pedagógusokat. Huszonkét aktív és már nyugdíjas nagyatádi pedagógus vehetett át kitüntetést.

Elsőként a Gyöngyvirág óvodásai köszöntötték a megjelent pedagógusokat tegnap kora este a kulturális központ színháztermében, ahol jelen volt Ormai István polgármester, Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum kancellárja, Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint Stickel Péter, a Kaposvári Tankerületi Központ tankerületi igazgatója is.

Weimann Gáborné, Stickel Péter és Ormai István is köszöntötte a vendégeket.

Ormai István beszédében kiemelte: a mindenkori társadalom több száz év óta felelősséggel tartozik a következő generációért, és kötelessége nevelni, tanítani, felkészíteni, hogy majd boldoguljanak, helyt álljanak, találjanak megoldást az életük során, ami nagy felelősség.

– Az oktatás és a nevelés minden családot érint, a teljes társadalmat érinti most, és a jövőben is. Egy nagyon nagy felelősség ez a feladat, ez a hivatás, ez a küldetés és ez a szerep. Tehát értékén, fontosságán, súlyának megfelelően, jelentőségének megfelelően kell kezelni ezt a kérdést. Olyan feltételeket, olyan körülményeket, és olyan lehetőségeket kell teremteni, amelyek alkalmasak arra, hogy ennek felelősségnek és küldetésnek a pedagógustársadalom eleget tudjon tenni.

Hangsúlyozta: őszintén szembe kell nézni a valósággal.

– A pedagógusok joggal várják el azt, hogy ismerjük el, becsüljük meg a munkájukat, becsüljük meg elismertségben, presztízsben, mert ezért az elismerésért, ezért a presztízsért a pedagógusok minden nap megdolgoznak. Ezt a véleményformálóknak nem gyengíteni, hanem erősíteni kell, hogy a pedagógusoknak tekintélye, elismertsége legyen a társdalomban.

A beszédet követően Lovász Léna klarinétjátékában gyönyörködhettek az egybegyűltek, majd átadták az idei kitüntetéseket. Ezek átadása után az Árpád iskola kamarakórusa lépett színpadra, illetve Rengel Tamás szavalta el Heltai Jenő Szabadság című versét.

Az alábbiakban az elismerésben részesült pedagógusok méltatását olvashatják:

A pedagógus pályán legalább 25 évet eltöltött, nyugállományba vonult pedagógusok munkájának elismeréséül, a Belügyminiszter által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott:

Baloghné Haris Ibolya

1981-től dolgozott a Nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskolában és jogelőd intézményeinél. A matematika és fizika tantárgyak ismeretanyagának hatékony átadására törekedett. Szívügyének tekintette a tehetséggondozást, mely eredményeképpen több tanítványa kimagasló eredményt ért el megyei és országos tanulmányi versenyen is. Munkáját pontosság, magas szakmai tudás, elkötelezettség jellemezte.

Csendesné Boda Ágota Ágnes

1983-ban került Nagyatádra a Bárdos Lajos Általános Iskola jogelődjéhez. Nyugállományba vonulásáig ebben az intézményben végezte tevékenységét. Munkavégzését a pontosság, a precizitás jellemezte. Lelkesen vett részt az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. A munkahelyi közösségeknek mindenütt aktív, megbecsült tagja volt. Kollégái és tanítványai szeretették, őszinte, nyílt személyiségét.

Fidler Mária

1990. óta tanította a nagyatádi általános iskolás gyermekeket. Munkáját hivatásnak tekintette, és fáradhatatlanul, magas szakmai színvonalon végezte. Igényesség, a gyermekek, a szakma és az iskola szeretete jellemezte. Munkáját pontosan, magas szakmai tudással, elkötelezetten végezte. Elhivatottsága példaként szolgál a jövő pedagógus generációja számára.

Gyulainé Bukovics Ildikó

Több, mint 40 évig dolgozott a Nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskolában és jogelőd intézményeinél. Munkáját meghatározta a magyar nyelv, a magyar irodalom, az olvasás szeretete. Diákjai számos versenyen vettek részt, ahol kimagasló eredményeket értek el. Tanítványai az iskolai és városi rendezvények, ünnepi megemlékezések rendszeres résztvevői voltak. Hosszú éveken át szervezte és irányította a tanulók vándortáboroztatását. Az iskola magyar munkaközösségének vezetőjeként precíz, pontos munkavégzés jellemezte, kollégáival mindig jó munkakapcsolatot alakított ki.

Kiss Lajosné

Több, mint 40 évig dolgozott a Nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskolában és jogelőd intézményeinél. Tanítóként sok kisdiákot ismertetett meg a betűk és számok világával. Diákjait szeretetteljes, őszinte és elfogadó légkörben nevelte-oktatta. Az alsós munkaközösség vezetőjeként segítette az iskolavezetés munkáját és munkatársai tevékenységét is. A négy évtizeden át tartó pedagógiai munkáját magas szintű szakmaiság és precizitás jellemezte.

Kovács Gáborné

Pályafutását 1983-ban kezdte, az akkori Rókus-közi óvodában, majd egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Nyitnikék Óvodában, melynek 2017-től vezetője volt. Pedagógiai tevékenységére a tudatosság, a gondosság és az alaposság volt jellemző. 40 éven át kitartóan, lelkiismeretesen, hivatástudattal dolgozott. Szakmája iránti elkötelezettsége, kitartó és szorgalmas munkája által a nevelőközösség meghatározó tagjává vált.

Krafcsikné Dorogi Ildikó

40 éves pályafutása zárult a Nagyatádi Százszorszép Óvodában, ahol biztos szakmai tudással végezte pedagógiai tevékenységét, illetve vezetői feladatait. Mindennapi munkáját a gyermekek iránti elkötelezettség és az új iránti fogékonyság egyaránt jellemezte. Szívesen vett részt pedagógiai innovációban. A gyermekek nevelése-oktatása érdekében kezdeményezően együttműködött pedagógus társaival, segítő szakemberekkel. Szakmája iránti elkötelezettsége, kitartó és szorgalmas munkája által a nevelőközösség meghatározó tagjává vált.

A Nagyatád köznevelési intézményeiben kiemelkedő, példaértékű szakmai, pedagógia munkát végzők részére az intézményvezetők javaslatai alapján elismerő oklevelet kapott:

Gombainé Nagy Ildikó

1984. óta óvodapedagógusként dolgozik a Nagyatádi Hétpettyes Óvodában, melynek 2007. óta vezetője is. Az elmúlt évtizedek pedagógiai változásaihoz rugalmasan alkalmazkodott, nyitott, elfogadó természetével neveli a rá bízott gyermekeket. Több munkaközösség munkájának aktív résztvevője volt, évekig szerkesztette az OVI-Újságot. Az óvoda nevelőközössége, a szülők és a gyermekek mindig számíthatnak támogatására, közvetlen, barátságos személyiségére.

Koósz Tiborné

2011. óta dolgozik a Nagyatádi Óvodáknál. Jelenleg a Gyöngyvirág óvodában gondozza a kisgyermekeket. Munkájában pontos, megbízható, aktív szerepet vállal a közösségért. Támogató együttműködésére mindig számíthatnak az óvodapedagógusok. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, ennek érdekében megszerezte a gyógypedagógiai asszisztens és a diabétesszel élő gyermekek ellátásához szükséges végzettséget is. A rá bízott gyermekeket nagy szeretettel és gondoskodással neveli.

Kollár-Perger Judit

A Nagyatádi Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa. Munkájára lelkiismeretesség, empátia és tolerancia, óráira a kreativitás jellemző. Magas szintű nevelő-oktató tevékenységet végez. Szervezi az intézményi szakmai napokat, és a szülőknek tartott programokat. Tudását folyamatosan bővíti, a szerzett új információkat a mindennapokban folyamatosan alkalmazza, kollégáival az új ismereteket rendszeresen megosztja. Jó kapcsolatot ápol a szülőkkel, tanácsokkal, fejlesztőanyagok készítésével segíti a szülők otthoni munkáját.

Druzsinné Szerják Krisztina

1997 áprilisától a Nagyatádi Éltes Mátyás Általános Iskola gyógypedagógusa. 2001-ben tanító végzettséget, majd 2004-ben gyógypedagógus diplomát szerzett. 2018-tól, az utazó hálózatban is szerepet vállalt a komplex gyógypedagógiai rehabilitációs foglalkozások megvalósításában.

Lelkiismeretes és következetes osztályfőnökként diákjait a tanulásban szorgalomra, becsületességre és kitartásra tanította, miközben közösséget s összetartó, egymásért kiálló gyerekeket engedett fel a felső tagozatra. Pedagógusi munkáját az alapos felkészülés, igényesség jellemzi. A Közalkalmazotti Tanács tagjaként, aktív szerepvállalásával számos kirándulás szervezőjeként szerzett feledhetetlen élményeket kollégáinak. Sikeres megvalósítója osztály-és iskolai rendezvényeknek, hagyományápoló programnak. A gyermekekért és közösségért vállalt feladatai, kitartó, aktív és odaadó munkája példaértékű.

Vajdáné Bozsóki Bernadett

Vajdáné Bozsóki Bernadett több, mint tíz éve a Nagyatádi Éltes Mátyás Általános Iskola gyógypedagógusa. Kezdetben a felső tagozaton napközis foglalkozásokat vezetett, majd osztályfőnök lett. Elhivatott pedagógusként napi küzdelmet vív a tanulók személyiségének formálásáért, a társadalomba való eredményes beillesztésükért. Nagy alázattal fordul a diákok egyéni problémái felé, kész újabb és újabb megoldásokat keresni érdekükben. Osztálya érdekképviselete mellett gyermek-és ifjúságvédelmi felelősként segíti az intézmény és minden pedagógus munkáját. Pedagógus munkáját dicséri, hogy tanítványai közül többen szakmunkás bizonyítványt szereztek.

Gyógypedagógus diplomáját 2012-ben szerezte, majd 2019-ben szakvizsgázott gyógypedagógus lett drámapedagógia területen.

Az iskolai ünnepek színvonalát emeli a tanulókkal közös éneklés, dal- és ritmusjátékok, melyek gyermeknek, felnőttnek egyaránt örömet szerez.

Gyógypedagógusként elhivatott, munkájával és az intézményével szemben elkötelezett szerepvállalása, a tanulói közösség összetartása és szakmai munkájának folyamatos megújítása példaértékű és követendő.

Hujber Balázs

Hujber Balázs a Nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola pedagógusa. Tanítói tevékenységén túl segítette a művészeti iskolás tanulók előrehaladását és az ötödik évfolyamon is tanította a vizuális kultúra tantárgyat. Elkötelezett pedagógus, aki a kor elvárásait szem előtt tartva informatikai ismereteket közvetít nem csak tanórai, hanem szakköri keretekben is. Megalkotta saját oktatói Youtube csatornáját, amit az online oktatási időszakban az intézményen kívüli pedagógusok is alkalmaztak és méltattak. Az iskolai ünnepélyeket hangszeres kisérettel és a hangosításhoz kapcsolódó feladatok elvégzésével folyamatosan segíti. Szerény, lelkiismeretes a tanítványai és munkatársai által is elismert pedagógus, aki meghatározó személyévé vált az Árpád iskolának.

Tóthné Miseta Zsuzsanna

Tóthné Miseta Zsuzsanna pedagógusi munkáját évtizedekig tanítóként végezte, majd később a Nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója volt. A tantestület elismert tagjaként több pályázatot és oktatási projektet valósított meg vezetői munkássága során. Alsós tanítványainak fejlesztése, a tehetségek felismerése, gondozása mindig fontos szerepet játszott munkájában. Alsós munkaközösség-vezetőként a programok koordinálásában és lebonyolításában jelentős szerepet vállalt. Tóthné Miseta Zsuzsanna munkája iránti elkötelezettsége, meghatározó szerepvállalása miatt közel negyven éven át az intézmény meghatározó pedagógusa.

Horváth Attila

Horváth Attila hosszú évek óta meghatározó személyisége Nagyatád oktatási életének. Munkáját magas színvonalú felkészültség, alaposság és elkötelezettség jellemzi. Osztályfőnökként is kiemelkedő tevékenységet végez a rá bízott gyermekekkel. Munkatársai bizalommal fordulhatnak hozzá szakmai kérdésekkel, amivel segíti az oktató-nevelő munkát. Feladatait pontosan, igényesen látja el. Tanári munkája mellett szívügye az asztalitenisz. A sportág az Ő munkájának eredményeként ismét fejlődésnek indult az iskolában.

Kaposi-Balla Ildikó

Kaposi-Balla Ildikó 2013-ban kezdte pedagógiai pályáját a Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolában. Közgazdász diplomáját 2014-ben szerezte, majd tanulmányait folytatva okleveles közgazdászként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen diplomázott 2017-ben.

Munkáját hivatástudat, a magasszintű szakmai tudás, a gyermekek szeretete, valamint az iskoláért és a közösségért való tenni akarás jellemzi. Az általa felkészített tanulók évről évre szép sikereket érnek el különböző szakmai versenyeken, de mentortanárként évek óta eredményesen vesz részt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, segítésében is.

Tálosné Fekete Beáta

Tálosné Fekete Beáta első diplomáját 1987-ben szerezte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Kereskedelmi szakán. 1992-ben kezdte pedagógiai pályáját a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Szakképző Iskolában. Kereskedelmi szakon – 2003-ban közgazdász-tanári diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az oktatótestület elismert, a szakmai munkaközösség meghatározó tagja, aki éveken át munkaközösség-vezető és osztályfőnök is volt.

Munkáját a magasszintű szakmai tudás, a tanítás és a diákok szeretete, a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók segítése, valamint az iskoláért és a közösségért való tenni akarás jellemzi. Az Útravaló ösztöndíjprogram koordinátoraként és mentortanárként hosszú évek óta vesz részt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, segítésében. Emellett eredményesen készíti fel diákjait különböző szakmai jellegű versenyekre, megmérettetésekre.

Csertán Csabáné

1983-ban szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Karán magyar – orosz szakon. Azóta folyamatosan pedagógusként, oktatóként, vezetőként dolgozott Nagyatádon, 37 évet az „Adyban”. Hogy a változó igényeknek megfeleljen, folyamatos önképzésben vett részt. 1998-ban német nyelv és irodalom szakos végzettséget szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Szívügye volt a modern nyelvtanítás. 2023-tól az iskola nyugdíjasa

Dergez-Mohari Katalin

2004-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem biológia szakán. Folyamatosan képezte magát, hogy a változó szakmai – pedagógiai igényeknek megfeleljen. 2018-ban földrajz, 2020-ban kémiatanár végzettséget szerzett. Célja szakmai és pedagógiai tudásának folyamatos bővítése. Szívügye a természet védelme, a környezettudatosság. Erdei vándortáborok szervezőjeként és vezetőjeként diákjait is erre neveli.

Fontos szerepet vállal intézményi és tanulói pályázatokban.

A diplomaszerzés ötvenéves évfordulója alkalmából aranyoklevet kapott:

Diplomaszerzésének ötvenéves jubileuma alkalmából a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar aranyoklevelet adományozott Antal József Sándorné okleveles óvónőnek, nyugalmazott óvodapedagógusnak.

Diplomaszerzésének ötvenéves jubileuma alkalmából a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar aranyoklevelet adományozott Baumgartner Árpád Istvánné okleveles óvónőnek, nyugalmazott óvodapedagógusnak.

Diplomaszerzésének ötvenéves jubileuma alkalmából a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvár aranyoklevelet adományozott Kálmán Ferencné nyugalmazott pedagógusnak.

(Fotók, videó: Röhrig Dániel)

Megosztás